Szukaj

Uwaga

Witamy na nowej stronie!


BIPSystem oceniania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arek   
środa, 11 stycznia 2012 11:31

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

§ 1

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. ustalanie kryteriów zachowania;

  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

  4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali;

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 

§ 2

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 3

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie w jakiej została ona wniesiona.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

  1. Udostępnienie rodzicom do wglądu pisemnych prac ucznia odbywa się w czsie wywiadówek lub podczas spotkań indywidualnych organizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców.

 

§ 4

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się , uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 5

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z specyfiki tych zajęć.

 

§ 6

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

 

§ 7

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

 4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry :

  1. do ferii zimowych lub do końca stycznia,

  2. od ferii zimowych do wakacji

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 5. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych0 ocenach klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania z tygodniowym wyprzedzeniem.

 6. Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej lub pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych.

 7. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach końcoworoczych (semestralnych) odbywa się na wywiadówce lub pisemnie odnotowując powyższy fakt w dzienniku.

 8. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych :

  1. Uczeń może podwyższyć ocenę roczną o jeden stopień jeżeli :

   1. ze wszystkich prac pisemnych uzyskał oceny pozytywne,

   2. wykorzystał możliwość poprawienia prac klasowych.

   3. wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.

 1. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych :

 1. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) po ogłoszeniu przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w ciągu trzech dni składa podanie do dyrektora szkoły o możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.

 2. W terminie wskazanym przez nauczyciela (przed klasyfikacją końcoworoczną) przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej. Zakres materiału ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 3. Ustalona ocena jest ostateczna.

 4. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej.

 1. Warunki i tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

 1. w następnym dniu po przekazaniu informacji o przewidywanej dla ucznia ocenie końcoworocznej zachowania uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o ponowne ustalenie oceny końcoworocznej zachowania w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

 2. ponowne ustalenie oceny końcoworocznej zachowania polega na powtórzeniu przez wychowawcę procedury wystawiania oceny zachowania.

 3. ponowne ustalenie oceny zachowania musi być dokonane przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 4. w przypadku otrzymania oceny zachowania niższej niż przewidywana oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi możliwości uzupełnienia braków poprzez :

pracę pod kierunkiem nauczyciela

 1. pracę pod kierunkiem nauczyciela w zespole dydaktyczno – wyrównawczym,

 2. pracę pod kierunkiem pedagoga szkolnego

 

§ 8

 

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§ 9

 

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne począwszy od IV klasy szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali :

1) stopień celujący ----------- 6,

2) stopień bardzo dobry ----------- 5,

3) stopień dobry ----------- 4,

4) stopień dostateczny ---------- 3,

5) stopień dopuszczający ---------- 2,

6) stopień niedostateczny ---------- 1

 

 1. Kryteria ocen :

  1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

   1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie,

   3. potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy,

   4. osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 

  1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

   3. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

   4. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach;

 

  1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

   1. posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej

   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

   3. opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

 

 

  1. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

   1. opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,

   2. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

 

  1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

   1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

   2. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela,

 

  1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

   1. posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że

uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,

   1. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności

nawet przy pomocy nauczyciela

 

 1. Dopuszcza się stawianie „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych

 

 

§ 10

 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia :

  1. prace klasowe obejmujące treść całego działu,

  2. testy,

  3. kartkówki z trzech ostatnich lekcji

  4. prace domowe,

  5. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

  6. sprawdziany,

  7. wypowiedzi ustne,

  8. prace w zespole,

  9. testy sprawnościowe,

  10. prace plastyczne i techniczne,

  11. działalność muzyczna

 

2. W pracy pisemnej ocenie podlega :

  1. zrozumienie tematu,

  2. znajomość opisywanych zagadnień,

  3. sposób prezentacji,

  4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna

 

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze ustala i podaje każdy nauczyciel.

 

 1. Wypowiedź ustna to udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytania nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega :

  1. znajomość zagadnienia,

  2. samodzielność wypowiedzi,

3) kultura języka,

4) precyzja , jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności :

 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,

 2. efektywne współdziałania,

 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,

 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

 1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwie prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej lub jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Karkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.

 2. Termin zwrotu ocenionych testów i karkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych dwa tygodnie.

 3. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz poprawiać oceny bieżące..

 4. Rodzice są powiadamiani ustnie o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o zachowaniu ucznia w czasie spotkań z wychowawcą (dwa razy w semestrze):

 1. Rodzice ucznia mają obowiązek stawienia się na każde wezwanie dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga,

 2. W razie nieobecności rodzica na wywiadówce w/w informacje u uczniu nauczyciel wychowawca zobowiązany jest przesłać w formie pisemnej listem poleconym lub uzgodnić inny dogodny termin spotkania.

 

§ 11

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia. określonych w statucie szkoły,

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania .

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem

ust . 3a i 3b

3a Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

3b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promo9cji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły

 

4. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której

powinna nastąpić :

 1. samoocena ucznia,

 2. ocena zespołu klasowego,

 3. ocena wychowawcy, skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami

 

6. . Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4 i 6a

Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali :

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

 

z zastrzeżeniem ust. 6a, 6b

6a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6b. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

7. Zasady oceniania zachowania

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który :

 1. przestrzega statut i zasady obowiązujące w szkole,

 2. systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie ma spóźnień, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności),

 3. dba o wspólne dobro, ład i porządek,

 4. nigdy nie ulega nałogom,

 5. reaguje na przejawy brutalności,

 6. godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

 7. dba o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

 8. wyróżnia się bardzo wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom oraz innym osobom,

 9. dba o swój wygląd zewnętrzny godny mienia ucznia, odpowiedni do miejsca, czasu i stosowny do sytuacji,

 10. zawsze nosi strój szkolny (granatowa kamizelka z logo szkoły).

 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który :

 1. przestrzega statut i zasady obowiązujące w szkole,

 2. systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie ma spóźnień, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności),

 3. dba o wspólne dobro, ład i porządek,

 4. nigdy nie ulega nałogom,

 5. zawsze przeciwstawia się przejawom brutalności,

 6. dba o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

 7. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom oraz innym osobom,

 8. dba o swój wygląd zewnętrzny,

 9. zawsze nosi strój szkolny (granatowa kamizelka z logo szkoły).

 

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :

 1. dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w statucie szkoły,

 2. systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie ma spóźnień, sporadycznie przekracza ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności,

 3. nie niszczy mienia szkolnego, mienia społecznego i mienia kolegów,

 4. nie ulega nałogom,

 5. prawie zawsze przeciwstawia się przejawom brutalności,

 6. sporadycznie używa wulgaryzmów, ale nie używa przekleństw,

 7. dba o zachowanie podstawowych norm postępowania,

 8. cechuje go kultura osobista i kulturalne zachowanie wobec dorosłych i wobec kolegów,

 9. zachowuje estetykę w wyglądzie, nosi obowiązujący w szkole strój uczniowski.

 

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń , który :

 1. zwykle przestrzega statutu i zasady obowiązujące w szkole

 2. prawie zawsze uczestniczy w zajęciach edukacyjnych ( w semestrze nie ma więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych, przekracza ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności),

 3. zdarzyło mu się dokonać zniszczeń mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów lecz były to sytuacje incydentalne, uczeń wyciągnął pozytywne wnioski, sporadycznie ulega nałogom,

 4. często przeciwstawia się przejawom brutalności,

 5. swoim zachowaniem nie odbiega od powszechnie przyjętych norm postępowania, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń (zdarza mu się używać wulgaryzmów, wyśmiewać innych, zapominać o formach grzecznościowych, potrafi jednak skorygować swe zachowania, przyznać się do błędu i przeprosić),

 6. sporadycznie nie dba o estetykę swojego wyglądu oraz nie zawsze nosi obowiązujący w szkole strój.

 

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który :

 1. nie przestrzega statutu i zasad obowiązujących w szkole,

 2. nie zawsze uczestniczy w zajęciach edukacyjnych (w semestrze ma nie więcej niż dziesięć godzin nieusprawiedliwionych, przekracza ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności),

 3. niszczy mienie szkolne i kolegów,

 4. ulega nałogom, nie przeciwstawia się przejawom brutalności,

 5. kultura osobista budzi zastrzeżenia (używa publicznie przekleństw, wulgaryzmów, wyzywa, wyśmiewa innych, nie używa form grzecznościowych, jest arogancki, bardzo niegrzeczny wobec nauczycieli, pracowników i innych osób,

 6. daje zły przykład innym, bierze udział w bójkach na terenie szkoły i poza nią,

 7. swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych,

 8. nie dba o estetykę swojego wyglądu,

 9. często nie nosi obowiązującego w szkole stroju.

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który::

 1. notorycznie i z premedytacją łamie statut szkoły i zasady obowiązujące w szkole,

 2. często opuszcza zajęcia edukacyjne (w semestrze ma więcej niż dziesięć godzin nieusprawiedliwionych, zawsze przekracza ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności),

 3. często niszczy mienie szkolne i kolegów,

 4. ulega nałogom i namawia innych uczniów do nałogów,

 5. nie przeciwstawia się przejawom brutalności,

 6. kultura osobista budzi bardzo poważne zastrzeżenia, swoim zachowaniem i postępowaniem deprawuje innych,

 7. poważnie dezorganizuje proces wychowawczy w klasie, szkole, jest agresywny i wulgarny),

 8. stosuje wobec innych wyłudzanie, zastraszanie,

 9. jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,

 10. nie dba o estetykę swojego wyglądu oraz nie nosi obowiązującego w szkole stroju.

 

8. Uczeń , który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania naganną, a

jego postępowanie jest zgłaszane na policję.

9. Końcoworoczna ocena zachowania może być o jeden stopień wyższa od oceny śródrocznej

1) Uczeń może poprawić naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania uzyskaną w

I semestrze, gdy w ciągu następnego semestru :

a) nie popełnił ani jednego wykroczenia, które spowodowałoby uzyskanie przez niego oceny nagannej lub nieodpowiedniej,

b) swoją postawą wyraża chęć i zaangażowanie w proces poprawy.

 

 

§ 12

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki.

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami) .

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikawanego z powodu usprawiedliwionej

nieobecności oraz dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, któremu rada pedagogiczna wyraziła zgodę na przystąpienie do tego egzaminu, oraz dla ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą :

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

 

13. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia (prawni opiekunowie).

 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego

3) zadania( ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

 

 

§ 13

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego pozytywna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem że uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych

przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz otrzymaną ocenę

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

10. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 14

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 0cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

 

4. W skład komisji wchodzą :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) pedagog i psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f) przedstawiciel rady rodziców;

 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem że począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z jednych, a w wyjątkowych przypadkach za zgodą rady pedagogicznej z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

a) skład komisji

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym

że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 15

 

 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczna poradnie psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ucznia”).

  1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów0 i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia szczególnie uzdolnionego i realizującego indywidualny tok nauki klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego”

 

 1. . Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3, Paragraf 11 ust. 3a, 3b

2a Począwszy od klasy IV uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania oraz są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. . Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych i religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną ) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 16

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne, semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej ( w semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (w semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem Paragraf 15 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3 oraz Paragraf 11 ust. 3a, 3b

 2. jeżeli przystąpił do sprawdzianu,

2a) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem , jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych i religii (jeżeli uczeń uczęszczał na religię) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 1. uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, jeżeli jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U nr 13 poz. 125). na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

 2. zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

 

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

§ 17

 

Procedury związane ze sprawdzianem zewnętrznym zawarte są w odrębnych przepisach rozporządzenia MEN.

 

§ 18

 

1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny.

2. Każdy uczeń ma prawo być oceniany za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć.

3. Każdy uczeń powinien być oceniany systematycznie.

4. każdy uczeń powinien znać kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów.

5. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum ocen (tygodniowy wymiar godzin + dwa).

6. Każdy uczeń może pisać nie więcej niż dwie prace klasowe przeprowadzone w różnych dniach.

7. Każdy uczeń jest powiadamiany o sprawdzianie pisemnym na tydzień przed sprawdzianem.

8. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej na zasadach zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

9. Nie ocenia się uczniów do siedmiu dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

10. Na pisemna prośbę rodzica nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej .

11. Uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, a przy jednej godzinie tygodniowo nieprzygotowanie można zgłosić tylko jeden raz.

 

§ 19

 

 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się przy pomocy następujących narzędzi :

1) prac klasowych

2) sprawdzianów

3) prac domowych

4) odpowiedzi ustnych

5) ćwiczeń

6) doświadczeń

7) prac długoterminowych

8) rozprawek

9) referatów

10) obserwacji uczniów poprzez :

a) przygotowanie do lekcji

b) aktywność

c) prace w grupie

d) ćwiczenia praktyczne

 

 

§ 20

 

Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni na początku każdego roku szkolnego.

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 11:32
 

W dniu 22.03.2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące polityki plików cookies.
By Chaqierek
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.sp1.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.
By Chaqierek.
E-PCSERVICE